1. Jouw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als je behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • Zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens,
  • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens.

Als je behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met je expliciete toestemming,
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid,
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing,
  • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

2. Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

  • Je naam, adres en woonplaats,
  • Je klantnummer en/of uw geboortedatum,
  • De datum van de behandeling,
  • Een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘24000 Orthomoleculair consult’.

3. Wijzigingen van de privacyverklaring

Het kan zijn dat ik deze privacyverklaring van tijd tot tijd dien te wijzigen. Ik raad je dan ook aan deze privacyverklaring regelmatig te lezen. Substantiële wijzigingen in de privacyverklaring worden medegedeeld in dit deel van het privacy beleid. Het gewijzigde privacy beleid zal onmiddellijk van kracht zijn nadat deze voor het eerst op mijn website is geplaatst.

4. Meer informatie

Wanneer je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens dan kun je contact met mij opnemen via info@sumaq.nl  of telefonisch 06 – 43004340.
Voor meer informatie over privacy kun je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.